Danh bạ »

Mục sư Nguyễn Kim Cương

Địa chỉ:

Điện thoại:

Email:

Chức vụ: Giám thị Trường Thánh Kinh Thần học Hà Nội, Trưởng Uỷ ban Truyền Thông