Bài 311: Thay đổi tên

24-11-2017 569

Đọc Kinh thánh: 2 Cô-rinh-tô 5:17-21

17Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, người ấy là tạo vật mới, những gì cũ đã qua đi, nầy, mọi sự đều trở nên mới.

18Mọi điều đó đến từ Đức Chúa Trời, Đấng đã cho chúng ta được hòa giải với Ngài qua Đấng Christ, và giao cho chúng tôi chức vụ hòa giải.

19Ấy là, trong Đấng Christ, Đức Chúa Trời đã cho thế gian được hòa giải với Ngài, không kể tội lỗi cho loài người, và ủy thác cho chúng tôi sứ điệp hòa giải.

20Vậy, chúng tôi là đại sứ của Đấng Christ, Đức Chúa Trời dùng chúng tôi để khuyên mời. Chúng tôi nhân danh Đấng Christ nài xin anh em hãy làm hòa với Đức Chúa Trời.

21Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng không hề biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, để trong Đấng ấy chúng ta được trở nên công chính trước mặt Đức Chúa Trời.

Câu căn bản: Rô-ma 8:14

14Vì tất cả những ai được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt đều là con của Đức Chúa Trời.”

Suy niệm: Tên rất là quan trọng. Cha mẹ thường dành nhiều thời gian tìm và quyết định tên cho đứa con. Có người chưa rõ hài nhi sắp ra đời là con trai hay con gái, vì thế phải lựa hai tên, một trai một gái. 

Nhiều người mang tên con gái chỉ vì cha mẹ mong sinh con gái mà lại sinh con trai, tên đã chọn lỡ nên cứ đặt như thế, vì đứa bé đâu có quyền lựa chọn hay phản đối. Thường thì tên Việt Nam chọn theo ý nghĩa, độc đáo v.v.  Có người lại đặt tên các con theo một câu thơ hay câu nói có ý nghĩa nào đó, làm cho người mang tên nhiều khi phải giải thích mãi người ta mới hiểu.

Một phụ nữ không thích cái tên của mình do cha mẹ đặt, nên đổi tên khác, vì cho rằng mang cái tên cũ xui xẻo không làm nên được. Nhưng rồi chứng nào vẫn tật nấy, chỉ mất công cải chính tên với người ta mà thôi.

Những người tin nhận Chúa Giê-xu được mang một tên mới, đó là Cơ-đốc-nhân, nghĩa là người thuộc về Chúa Giê-xu Cơ-đốc.

Người tin Chúa mặc dù vẫn mang tên riêng của mình, nhưng thật sự là một người mới.  Vì Kinh Thánh dạy rằng: Ai ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con người mới, những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.

Người ta thường gia nhập tôn giáo để mong tìm phúc hạnh do thần linh ban cho, nhưng khi tin nhận Chúa Giê-xu thì điều quan trọng nhất là trở thành con người mới

Con người có thể không giàu có sang trọng hơn trước, nhưng hoàn toàn được Chúa chăm sóc và bảo vệ, như lời Chúa dạy trong Kinh Thánh.  Người tin Chúa sống hạnh phúc thật vì trở thành con của Chúa mà Chúa là nguồn hạnh phúc.

Người tin Chúa khi sống ở đời là nhân danh Chúa mà sống. 

Nhân danh nghĩa là tư tưởng, hành động và nói năng đều suy niệm rằng mình là người của Chúa, đại diện cho Chúa, và không làm ô danh Chúa. Nếu như thế cuộc đời người ấy sẽ thực sự có Chúa làm chủ và không bao giờ phải lo âu sợ hãi.

Ai tin nhận Chúa sẽ kinh nghiệm cõi vô hạn ngay khi mình còn phải sống với cõi hữu hạn này.

Nguyễn Sinh