BÀI 157: Quả Trái Của Tin Lành

10-09-2018 266

Quả Trái Của Tin Lành

Đọc Kinh Thánh: Cô-lô-se 1:6-8

6Đạo Tin lành đó ở giữa anh em cũng như ở trong cả thế gian; lại kết quả và tấn bộ cũng như trong anh em, từ ngày mà anh em đã nghe rao truyền ơn Đức Chúa Trời và đã học cho thật biết ơn đó,7y như Ê-pháp-ra là bạn đồng sự thiết nghĩa với chúng tôi đã dạy anh em; người giúp đỡ chúng tôi như một kẻ giúp việc trung thành của Đấng Christ,8và đã tỏ ra cho chúng tôi biết lòng yêu thương mà anh em cảm chịu bởi Đức Thánh Linh.

Câu ghi nhớ: Cô-lô-se 1:6

Đạo Tin lành đó ở giữa anh em cũng như ở trong cả thế gian; lại kết quả và tấn bộ cũng như trong anh em, từ ngày mà anh em đã nghe rao truyền ơn Đức Chúa Trời và đã học cho thật biết ơn đó,”

Suy niệm: Trong mấy câu này cho chúng ta bí quyết thành công của Hội Thánh Cô-lô-se. Bí quyết ấy làm cho Hội Thánh “kết quả và tiến bộ”

  1. từ ngày mà anh em đã nghe rao truyền ơn Đức Chúa Trời” Nghe rao truyền Ơn Đức Chúa Trời.
  2. đã học cho thật biết ơn đó”
  3. y như Ê-pháp-ra là bạn đồng sự thiết nghĩa với chúng tôi đã dạy anh em.”

Hội thánh Cô-lô-se đã thành công và Tin Lành “kết quả và tiến bộ”

  1. Nhờ có người dạy : Giáo viên Ê-pháp-ra
  2. Nhờ có lớp học : Hội thánh học biết và nghe rõ về ơn lành của Chúa.
  3. Hội thánh nghe rõ, biết rõ ơn của Chúa
  4. Nhờ Thánh Linh soi dẫn và thần cảm cho giáo viên cũng như học viên

Trường Chủ Nhật tại Hội Thánh Cô-lô-se khi xưa chú trọng vào việc Dạy Kinh Thánh, Học Kinh ThánhNghe rõ sứ điệp Tin Lành.

Hội thánh của bạn ngày nay thì sao?

Có Trường Chủ Nhật chưa?

Có ai làm giáo viên không?

Có bao nhiêu học viên?

Bạn học về Tin Lành như thế nào?

Bạn có muốn Hội Thánh của bạn “kết quả và tiến bộ” hay không?

Nguyễn Sinh