BÀI 160: Chúa Cứu Thế Giê-xu là ai?

13-09-2018 464

Chúa Cứu Thế Giê-xu là ai?

Đọc Kinh Thánh: Cô-lô-se 1:15-16

15Ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, là Đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên.16Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả.

Câu ghi nhớ: Cô-lô-se 1:16

16Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả.

Suy niệm: Chúa Cứu Thế Giê-xu đã từ trời giáng thế làm một người, cốt để cho trần gian biết Thượng Đế, Chúa Cha là ai. Câu 15 nói rằng Chúa Giê-xu chính là hiện thân của Thượng Đế vô hình. Chúa Giê-xu là Đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên.

Câu này theo văn phạm, có thể dịch là “Đấng sinh ra trước vạn vật” Nhưng Chúa Giê-xu không phải là một tạo vật vì năm lý do sau đây:

  1. Câu này và toàn thư Cô-lô-se đều nói rằng Chúa Giê-xu trên tất cả mọi sự vật.
  2. Chúa Giê-xu trong câu 16 là Đấng Sáng tạo, câu 17 còn nói rằng Ngài  bảo trì vạn vật. Như thế Chúa trên vạn vật rất xa.
  3. Chúa Giê-xu không thể đứng đầu vạn vật mà chính Ngài tạo dựng nên.  Ngài không thể tạo dựng chính Ngài.
  4. Hê-bơ-rơ 1:6 ghi rằng: “Mọi thiên sứ của Đức Chúa Trời phải thờ lạy Con” Nếu Chúa Giê-xu là một tạo vật, thì không được thờ lạy. (Xuất 20:4-5).
  5. Trong nguyên văn Hi-lạp chữ này là prototokos  (sinh ra trước nhất); nếu tạo dựng nên trước nhất thì phải viết protoktisis.

Câu 16 xác định Chúa Giê-xu tạo dựng nên “tất cả”. Câu này còn nhấn mạnh: “Tất cả đều là bởi Ngài và Ngài mà được tạo dựng nên cả.” Đây là câu mà người đọc cần ngưng lại, suy nghĩ và cảm tạ Chúa.

Nguyễn Sinh