BÀI 165:Lớn Lên Trong Ân Điển

22-09-2018 540

Lớn Lên Trong Ân Điển

Đọc Kinh Thánh 2 Phi-e-rơ 3:17-18

17Hỡi kẻ rất yêu dấu, vì anh em đã được biết trước, vậy hãy giữ cho cẩn thận, e anh em cũng bị sự mê hoặc của những người ác ấy dẫn dụ, mất sự vững vàng của mình chăng.

18Hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ. Nguyền xin vinh hiển về nơi Ngài, từ rày đến đời đời! A-men.”

Câu ghi nhớ: 2 Phi-e-rơ 3:18

18Hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ. Nguyền xin vinh hiển về nơi Ngài, từ rày đến đời đời! A-men.”

Suy niệm: Lớn lên trong ân điển được thực hiện qua bốn hình thức như sau:

  1. Chấp nhận hoàn cảnh, tin và hiểu rằng Chúa sẽ chấn chỉnh lại mọi sự đổ vỡ và đem lại trật tự mới. Nói như thế không phải bảo bạn phải bằng lòng với hoàn cảnh, nhưng chính bạn đã không biết sử dụng quyền năng của Thánh Linh mà thắng trở lực. Hãy mời Chúa xử lý. Đừng chờ đợi nữa.
  2. Phải hiểu rằng Chúa có đủ năng quyền cho bạn đắc thắng. Bạn chưa bao giờ nếm thử tác dụng của quyền năng Chúa vì bạn chưa tới bước đường cùng đó thôi. Hãy nhận lời Chúa đã nói cho Sứ đồ Phao-lô khi ông gặp bước thử thách cuối cùng: 9Nhưng Chúa phán rằng: Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi.(2Cô-rinh-tô 12: 9)
  3. Bạn phải bắt đầu cảm tạ Chúa thay vì phàn nàn về hoàn cảnh khó khăn hiện nay. Hãy nhớ câu Kinh thánh sau đây: “16Hãy vui mừng mãi mãi,

17cầu nguyện không thôi,18phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy.

  1. Bạn Phải có quyết tâm làm theo ý chỉ của Chúa, mặc dù mọi người khác có hành động ra sao. Lớn lên trong Ân điển là bền tâm chờ đợi Chúa, đừng vội vã mà hỏng việc.

Nguyễn Sinh